TAXUS x media ‘Hicksii’

Common Name: Hicki Upright Yew

24 in. B&B 30.00
30 in. B&B 35.00
36 in. B&B 45.00
42 in. B&B 55.00
48 in. B&B 75.00
60 in. B&B 95.00